ساخت 6 هزار واحد مسکن ملي در شهرهاي زير 25 هزار نفر ايلام
ساخت 6 هزار واحد مسکن ملي در شهرهاي زير 25 هزار نفر ايلام
مدیرکلی مردمی و پیگیر امورات مردم
مدیرکلی مردمی و پیگیر امورات مردم
الحالق روستای هفت چشمه به شهر ایلام در حال پیگیری است
الحالق روستای هفت چشمه به شهر ایلام در حال پیگیری است
1